De La Fuente Oosterveen-logo

Wet tijdelijke huur ter consultatie

Datum: 2014, 03 November

Minister Blok heeft een tijdelijk conceptwetsvoorstel, Tijdelijke huur, ter consultatie gepubliceerd. Het doel van de regeling betreft een uitbreiding van de mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten aan te gaan om de doorstroming op de markt van huurwoningen te bevorderen. 

In het wetsvoorstel worden drie onderwerpen behandeld.

Allereerst betreft het de uitbreiding van de opzeggingsgrond “dringend nodig hebben voor eigen gebruik” als opgenomen in artikel 7:274 lid 1 onder c BW voor de volgende specifieke doelgroepen: jongeren, promovendi, grote gezinnen en aangewezen personen. Wanneer jij nu jouw woning verhuurt en deze weer zou willen betrekken, dan is het niet mogelijk om de huurder uit jouw woning te zetten. Op de huurder is dan namelijk huurbescherming van toepassing. Met het voorstel wordt “dringend nodig hebben voor eigen gebruik” voorop gesteld. Dit ten nadele van de huurder. Zo zijn meerdere tussenhuren mogelijk, kan de verhuurder door de verruiming van de voornoemde opzeggingsgrond ontruiming bedingen na afloop van een overeengekomen termijn en kan deze of de vorige huurder makkelijker de woning (weer) betrekken.

Ten tweede wil de minister tijdelijke huurcontracten van twee jaar of korter invoeren in navolging van een vergelijkbare bepaling in de regeling van de huur van bedrijfsruimte. Na afloop van de termijn van 2 jaar eindigt de huur dan van rechtswege en  dus zonder opzegging.

Tot slot, wordt de Leegstandwet uitgebreid met de mogelijkheid om met een vergunning van de gemeente, te koop staande huurwoningen tijdelijk te verhuren. Momenteel bestaat deze mogelijkheid reeds voor leegstaande gebouwen, te koop staande koopwoningen en huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie.

De minister voegt wel toe dat "Het instrument van tijdelijke huur zo moet worden ingezet dat aan de essentie van de huurbescherming niet wordt afgedaan. Echter, voor het bevorderen van de doorstroming kan tijdelijke verhuur een goed aanvullend instrument zijn, zonder dat de huurders op onaanvaardbare wijze worden geschaad in hun belangen."

Het verwachte effect

De minister voorziet een positief effect in de woningbranche. Volgens hem bevordert het voorstel de doorstroming op de markt van huurwoningen. Tevens worden er volgens minister Blok problemen opgelost met betrekking tot de huidige vormen van tijdelijke verhuur en worden de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur uitgebreid. Vanuit verschillende belangenorganisaties wordt aangedrongen op maatregelen die de mogelijkheden van tijdelijke verhuren verruimen en om de bestaande vormen van tijdelijke verhuur te verduidelijken/verbeteren.

Ter consultatie

Het wetsvoorstel ligt ter consultatie met als doel dat er reacties verzameld worden over de inhoud van het voorstel. De reacties worden betrokken bij de afweging over de definitieve regeling.

« Terug